Alta, baixa o modificació de dades al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Descripció
Els/les propietaris/àries o posseïdors/ores de gossos o gats estan obligats a inscriure'ls en el Registre Censal Municipal, dins del termini màxim de 30 dies comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició o de canvi de residència de l'animal.

Qui ho pot demanar?
El/la propietari/ària de l'animal o el/la seu/seva representant.
Si el/la propietari/ària és menor de setze anys, necessita una autorització del/de la pare/mare o del/de la tutor/a per a la inscripció del gos/gat al Registre Censal Municipal.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
Si ho tramita la persona interessada:

  • Original i fotocòpia de la cartilla de vacunacions del gos o gat.
  • DNI del/de la propietari/ària de l'animal.

 Si ho tramita una tercera persona: 

  • Autorització signada pel/per la sol·licitant.
  • Original i fotocòpia de la cartilla de vacunacions del gos o gat.
  • DNI del/de la propietari/ària de l'animal.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Si es produeix un canvi de propietari/ària o de domicili dins de Cerdanyola, no cal tornar a identificar ni censar l'animal; només cal comunicar els canvis mitjançant l'imprès normalitzat descrit en el tràmit.
Donat que la identificació (microxip) la realitza el/la veterinari/ària i envia les dades a l'arxiu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona (CVB), el/la nou/nova propietari/ària ha de comunicar també al CVB els canvis que s'hi produeixin (el CVB disposa d'un imprès normalitzat).

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics