Alta - canvi de domicili de persones de nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea

Descripció
Nova inscripció en el padró municipal d’habitants d’una persona de nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea, per trasllat des d'un altre municipi de l’Estat espanyol o bé per trasllat des de l’estranger. També s'hi inclou el canvi de domicili de residència de persones ja inscrites en el padró municipal d’habitants amb nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea.

Qui ho pot demanar?

  • La persona interessada major d'edat no incapacitada o menor emancipada.
  • Els representants legals de menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).

Com es pot demanar?
Caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, sol·liciteu l'alta o el canvi de domicili i aporteu la documentació que s'indica a continuació.

 

Documentació
Si el tràmit el fa la persona interessada:

  • Original del document oficial identificatiu o passaport del país d’origen
  • Certificat d’Inscripció en el Registre Central d’Estrangers de Ciutadans de la Unió Europea.
  • Original del llibre de família, en casos de menors d’edat. En cas de disposar-ne, original del document oficial identificatiu o passaport del país d’origen.
  • Original de documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge. Habitualment, escriptura de propietat o contracte de lloguer vigent. Si el contracte de lloguer no està expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar original o acreditació bancària del darrer rebut de lloguer.

Si el tràmit el fa una tercera persona en representació de la persona interessada:

  • La documentació descrita anteriorment.
  • El model "Autorització del representant" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit concret o a l'apartat "Sol·licitud genèrica".
  • L'original de la documentació identificativa de la persona interessada representada (DNI, NIE, passaport...).

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics