Alta - canvi de domicili de persones de nacionalitat d'un Estat no membre de la Unió Europea

Descripció
Nova inscripció en el padró municipal d’habitants d’una persona de nacionalitat d'un Estat no membre de la Unió Europea, per trasllat des d'un altre municipi de l’Estat espanyol o bé per trasllat des de l’estranger. També s'hi inclou el canvi de domicili de residència de persones ja inscrites en el padró municipal d'habitants amb nacionalitat d'un Estat no membre de la Unió Europea.

Qui ho pot demanar?

  •  La persona interessada major d'edat no incapacitada o menor emancipat.
  •  Els representants legals de menors d'edat o de persones incapacitades legalment. 

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).

Com es pot demanar?
Caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i en sol·liciteu l'alta o el canvi de domicili aportant la documentació indicada.

Documentació

Si el tràmit el fa la persona interessada:

  • Original del passaport o NIE
  • Original del llibre de família, en cas de menors d’edat. En cas de disposar-ne, original del passaport o NIE i acreditació de la persona major d’edat que ostenta la representació legal i de la que fa el tràmit.
  • Original de documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge. Habitualment, escriptura de propietat o contracte de lloguer vigent. Si el contracte de lloguer no està expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar original o acreditació bancària del darrer rebut de lloguer.

Si el tràmit el fa una tercera persona en representació de la persona interessada:

  • La documentació descrita anteriorment.
  • El model "Autorització del representant" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit concret o a l'apartat "Sol·licitud genèrica".
  • L'original de la documentació identificativa de la persona interessada representada (DNI, NIE, passaport...).

Observacions

  •  La Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integració social ha establert que el falsejament de dades de padró es considera infracció greu i la comissió d’aquests fets se sancionen amb multa de 501 fins a 10.000 euros o amb l'expulsió del territori nacional.
  •  Per a les persones sense dret de residència permanent, la inscripció caducarà automàticament als dos anys si no es renova abans del venciment.

 

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics