Autorització per retirada de documentació

Descripció
Aquest formulari emès per l'Ajuntament segons el previst a l’art. 32 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú s’ha d'utilitzar sempre que algú que no sigui la persona interessada vulgui retirar de les dependències del Servei d’Urbanisme, qualsevol documentació derivada d’un expedient urbanístic (certificat, projecte tècnic, llicència o qualsevol altre document).

Per la pròpia naturalesa del procés urbanístic, en qualsevol tràmit hi poden intervenir moltes persones: la direcció tècnica del projecte i d'execució, la direcció facultativa, els/les promotors/ores, els/les constructors/ores i terceres persones interposades que realitzen tasques de gestió i administració de documents, cadascuna d’elles té una responsabilitat diferent derivada de la normativa urbanística i d’edificació i per això és important, que en l’expedient administratiu corresponent, quedi constància de la persona que té la documentació original, i de qui en té una còpia.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona amb capacitat d’obrar podrà actuar en representació o per autorització d'una altra davant de les administracions públiques.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a les dependències del Servei d'Urbanisme.

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/territori
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Caldrà exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics