Certificat d'alineació de vial i rasants i acta de replanteig

Descripció
Document emès per l’Ajuntament segons el previst al Text refós de la Llei d'urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i modificat per Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística) i que permet realitzar els tràmits que requereixen constatar sobre un plànol topogràfic fidedigne l'alineació de sistemes urbanístics (vials, zones verdes i equipaments), això permet la correcta redacció de projectes d'edificació i altres tràmits com ara l'oferiment de la cessió de terrenys afectats de vial. Una vegada emès el certificat, els/les tècnics/tècniques municipals comprovaran el seu replanteig i estendran una acta acreditativa, subscrita conjuntament amb el/la promotor/a de l'actuació i el seu/la seva tècnic/a.

Té com a objecte certificar un plànol amb indicació de les cotes necessàries per procedir al replanteig en via pública de la situació de les alineacions oficials. També es pot sol·licitar l’a cta d’alineació, la qual tracta del mateix plànol indicat anteriorment signat pels tècnics o per les tècniques municipals i el coneixement de la direcció facultativa de l’obra en el moment de fer el replanteig "in situ" de les alineacions oficials.

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Plànol d’emplaçament o fitxa obtinguts mitjançant consulta de la pàgina Web del Cadastre.
  • Plànol topogràfic visat, referenciat a la xarxa geodèsica local, en paper i en format digital.
  • Si es fa la sol·licitud en nom d'altri caldrà presentar fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Serà precís exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics