Certificat d'alineació de vial i rasants i acta de replanteig

Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar a l’Ajuntament la constatació sobre un plànol topogràfic de l’alineació de sistemes urbanístics (vials, zones verdes i equipaments), permetent la correcta redacció de projectes d’edificació i altres tràmits que ho requereixin.
Senyalització que fa l’Ajuntament sobre plànol als efectes de càlcul de superfície (normalment per cessions de vial o altres sistemes).
Normalment es demana aquest certificat per incloure’l dins la llicencia urbanística d’edificació quan la finca està afectada per vial o per altres  altres sistemes  a fi de determinar la superfície de sòl de cessió obligatòria a favor de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Plànol d’emplaçament o fitxa obtinguts mitjançant consulta de la pàgina Web del Cadastre.
  • Plànol topogràfic visat, referenciat a la xarxa geodèsica local, en paper i en format digital.
  • Si es fa la sol·licitud en nom d'altri caldrà presentar fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Serà precís exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics