Certificat d'antiguitat i legalitat de l'edificació

Descripció
Document emès per l’Ajuntament segons el previst a les Normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística (Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol).

Té com a objecte certificar l’antiguitat de l’edificació existent en una finca segons les dades de les que disposa aquest Ajuntament, que corresponen a les dades existents a les diferents llicències d’obres sol·licitades pels titulars de la finca al llarg de la seva història. Cal indicar que si l’edificació existent és fruit total o parcialment de construccions il·legals, és a dir, sense llicència concedida, aquest certificat no serà vàlid per al seu reconeixement legal. Pel que correspon al concepte de legalitat es certifica si a sobre d’una finca en concret existeix constància de cap expedient de disciplina urbanística.

El certificat constata les dades de les Llicències d’Edificació i les reformes i ampliacions posteriors realitzades a partir del que consta als arxius municipals. La persona sol·licitant ha d'indicar si només interessen les dades de les dates de construcció i successives reformes, o si a més s’ha de certificar les dades de superfícies, usos, divisió horitzontal, etc. de la llicència. El certificat donarà compte de possibles afectacions parcials o totals de sistemes, si es troba en volum disconforme o fora d’ordenació i també, si el solar ha estat motiu d’algun expedient de disciplina urbanística si es troba resolt o ha caducat.

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Plànol d’emplaçament o fitxa obtinguts mitjançant consulta de la pàgina Web del Cadastre.
  • Fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Caldrà exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics