Certificat de compatibilitat urbanística d'activitat

Descripció
Document emès per l’Ajuntament segons la legislació vigent en matèria d’activitats (Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental - LIIAA). La seva aportació constitueix un requisit per a la sol·licitud d'autoritzacions i llicències ambientals. També és recomanable per a qualsevol activitat que pugui estar sotmesa a alguna restricció segons les ordenances municipals o segons les determinacions sobre usos admesos per la normativa urbanística.

Té per objecte certificar si l’ús que es pretén dur a terme en una determinada finca forma part dels usos permesos pel planejament vigent, tenint en compte tant la naturalesa de l’ús com la situació de l’activitat dins de l’edifici o finca. Si s’escau, pot emparar autoritzacions d'usos provisionals en construccions i instal·lacions en situació de fora d'ordenació, segons el marc jurídic dels articles 53, 54 i 102 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Plànol d’emplaçament o fitxa obtinguts mitjançant consulta de la pàgina Web del Cadastre.
  • Memòria descriptiva de l’activitat.
  • Plànols descriptius de la ubicació de l’activitat dins el conjunt de l’edifici.
  • Fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Caldrà exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics