Certificat de règim urbanístic de la parcel·la

Descripció
El certificat pot referir-se a una sola finca o a vàries colindants, referides per la mateixa persona interessada en una mateixa sol·licitud.
Té per objecte determinar el règim jurídic de les finques: classificació del sòl, qualificació urbanística, planejament vigent en PGM o plans derivats, inclusió en sectors de planejament derivat o polígons d'actuació urbanística pendents de desenvolupar, afectacions a sistemes, condició de solar i, en definitiva, els usos i l'edificabilitat que, si s’escau, admet. Una vegada emès, té una validesa de sis mesos.

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

 

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/territori
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Plànol d’emplaçament o fitxa obtinguts mitjançant consulta de la pàgina Web del Cadastre.
  • Fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Caldrà exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics