Comunicació de crema

Descripció
Comunicació prèvia per a procedir a fer un foc d’esbarjo per part de persones físiques i jurídiques i qualsevol mena de crema de vegetació agrària en microexplotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022) prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les micoexplotacions o petites explotacions agràries, és a dir explotacions agràries professionals.

En cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes que no provinguin d’explotacions agràries, per aquests casos s’ha de demanar una autorització que requereix d’informe específic a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activi...

En cas que el foc tingui lloc a finques situades al Parc de Collserola caldrà esperar l’autorització expressa del Consorci del parc de Collserola.

En zones urbanes no es poden fer cremes de restes vegetals i per tant no són objecte d’aquest tràmit.

Qui ho pot demanar?

A les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme focs d’esbarjo.

Titulars d’explotacions agràries professionals.

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

Imprès o formulari de sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat.

Termini de presentació
Les comunicacions es poden fer respecte a cremes previstes durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març.

Fer el tràmit on-line

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics