Comunicació prèvia

tabs

Informació

Descripció

És la comunicació que s’ha de tramitar per a realitzar qualsevol de les obres, instal·lacions o construccions que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en solars inedificats, ni en sòl no urbanitzable.

La comunicació previa habilita a l’execució de l’obra, construcció o instal·lació durant el TERMINI D’UN ANY, des de la data de registre d’entrada, a partir de la qual es pot començar l’actuació. Abans d’exhaurir-se el termini esmentat, si no s’ha finalitzat l’actuació, es podrà sol·licitar una PRÒRROGA per un màxim de 6 MESOS.

Estan subjectes a comunicació prèvia, sempre i quan s'ajustin al planejament i a la legislació vigent, els actes següents:

  • Reformes i modificacions que NO produeixin variacions essencials de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, NI  canviïn els usos característics de l’edifici..
  • Construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica d’una sola planta i que no tinguin caràcter residencial ni públic.
  • Enderrocament total o parcial i/o reforma i ampliació que NO afectin a:

* fonaments o elements estructurals

* volum o superfícies construïdes

* ús urbanístic

* nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu  (art.33 del RPLUC)

  • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panels de solars fotovoltaics en els termes de l’art.9.bis del TRLUC:

a) en coberta

b) en terreny no ocupat per l’edificació: si es destinen a reduir la demanda energètica de l’edificació amb una ocupació inferior al 25% de la superfície no edificable de la parcel·la 

  • Primera utilització i ocupació TOTAL dels edificis
  • Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
  • Construcció o instal·lació de murs i tanques.
  • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via publica.
  • Obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a de l’article 34.5 bis del TRLUC

 

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol interessat per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri, degudament acreditat.

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Tramitació on-line

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud
Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament (sense necessitat d’imprimir cap document).
Aquests pdf s’han de guardar al disc dur del seu pc, emplenar-los i guardar-los, i al pas 4 adjuntar-los a la instància electrònica. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text del tràmit i descarregueu tots els documents necessaris per fer el tràmit.

Pas 3: Pagament de la taxa
Anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autoliquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard. 

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.

Pas 4: Enviar les dades al registre telemàtic
Un cop fets els passos anteriors, cal fer un registre telemàtic de la sol·licitud. S’hauran d’adjuntar els models de sol·licitud emplenats, el document d’autoliquidació, el resguard de pagament (tant si s'ha fet on-line mitjançant banca electrònica -amb la referència de pagament obtinguda-, com si s'ha fet presencialment a l'entitat bancària -amb l'escaneig del comprovant de transferència-), i signar digitalment la sol·licitud.

És indispensable haver fet els 3 passos anteriors i adjuntar aquest model degudament complimentat a a la tramitació electrònica

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics