Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la  documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari següents:

Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiment de concurrència pública.

Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i en l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències.

Classificació temàtica
Activitats.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o l'activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Requisits previs

 1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 2. Haver pagat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 3. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció - Hermes, si cal,  d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:
 4. Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.
 5. Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

 1. 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
  • Que les dades que hi ha a la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
   
 2. Una memòria amb el contingut mínim següent:
  Identificació del tipus d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
  Data o dates i horari previst per a la realització.
  Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.
  Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
  Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
  En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar  l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
   
 3. Còpia de l’autorització (o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt), per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.

Impresos del tràmit
Imprès de comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Normativa

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès
Segons si és o no competent, caldrà que l’Ajuntament emeti o sol·liciti un informe de conformitat de l’activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i  trànsit si l’activitat afecta aquests àmbits.

Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades consignades a la comunicació prèvia i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics