Exercici del dret d'oposició

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:
 - Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
 - Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Denegació del dret d'oposició
L'Ajuntament podrà denegar el dret d'oposició si hi ha una prohibició legal.
En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.
 

Qui el pot demanar
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat es troba en minoria d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.

Canals de tramitació
Empleneu aquesta sol·licitud electrònica. Per tramitar-la cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" dels servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC, d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.
Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Preu
Tràmit gratuït.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Termini de resolució
La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.
Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics