Informe de grau d’integració per l’arrelament social a Catalunya

Descripció

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

S’adreça a les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Immigració, és l’únic òrgan competent per a l’emissió i  notificació dels informes però l’elaboració del document proposta, previ a l’informe de la DGI, correspon a l’Ajuntament on consta empadronada la persona sol·licitant.
 

Com sol·licitar aquest tràmit?

Abans de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sol·licita una entrevista personal amb el Programa Municipal d’Immigració.

L’equip d’Immigració t’assessorarà en el procés de sol·licitud, revisarà la teva documentació i valorarà les teves competències lingüístiques en català i castellà.

Programa Municipal d’Immigració
935 80 88 88
immigracio@cerdanyola.cat

Informa-te’n abans de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit?

 • Persones estrangeres no comunitàries empadronades a Cerdanyola del Vallès
 • Majors de 18 anys (o major de 16 anys amb autorització de representant legal)
 • Trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons de protecció internacional
 • Acreditació d’un mínim de tres anys a l’Estat Espanyol
   

Quina documentació es requereix?

 • Sol·licitud d'informe d'arrelament social (MODEL  INF02 GENCAT). El Programa Municipal d’Immigració et facilitarà el model de sol·licitud.
 • Pàgina del passaport on hi apareixen les dades personals de la persona sol·licitant (només la primera pàgina)
 • Certificat d’empadronament que acrediti els darrers 3 anys de permanència a l'Estat espanyols
 • Acreditació de vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol (document identificatiu, certificat empadronament...)
 • Acreditació de la realització de cursos d'inserció sociolaborals i culturals, si n'ha fet.
 • Acreditació de la participació en xarxes socials (programes de voluntariat, participació en activitats socials grupals...)
 • La persona ha de tenir assolida una competència lingüística bàsica en català i castellà. Si no es comunica mínimament amb les dues llengües oficials de Catalunya, també pot acreditar aquesta competència mitjançant un certificat oficial del CNL o entitats conveniades acreditant una formació mínima de 45 hores. La certificació de formació expedida per una entitat conveniada amb un organisme públic, haurà d’identificar suficientment l’entitat formadora (CIF i núm. de registre d’entitats) així com la persona que, en nom i representació de l’entitat, signa l’esmentat informe (DNI /NIE i càrrec que ostenta a l’entitat). Si no es comunica en les dues llengües oficials de Catalunya i no s'ha fet aquest esforç complementari, el document proposta i el conseqüent informe seran desfavorables.
 • Documentació acreditativa dels mitjans de vida (original i fotocòpia): Contracte de treball
 • En cas d'exempció de contracte (original i fotocòpia), cal acreditar tenir els mitjans econòmics suficients: Documents bancaris que acreditin la percepció d'uns ingressos

També es pot acreditar a través dels supòsits següents:

 • Cònjuge o parella de la persona estrangera amb autorització de residència que disposa dels mitjans econòmic suficients. S’ha d’acreditar el vincle(o certificat de convivència en cas de parella de fet no registrades amb fills menors comuns)i contracte de treball de la persona de qui depèn
 • Pare o mare de resident legal, quan aquell/a sigui major de 65 anys (o menor de 65 anys i concorrin raons humanitàries, de malaltia o de desarrelament amb el país d’origen): acreditació del vincle i certificat de convivència.
 • Fill/a de resident legal, quan aquell/a sigui menor de 22 anys (o major de 22 anys i estigui realitzant una activitat formativa reglada o estudis universitaris). Aquest supòsit d’exempció inclou els casos en els que la persona sol·licitant està o ha estat sota la representació legal d’una altra de la qual encara depèn, sempre i quan l’acte jurídic del que van sorgir les facultats representatives no fos contrari als principis de l’ordenament espanyol: acreditació del vincle o de la representació legal i certificat de convivència.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics