Informe de grau d’integració per l’arrelament social a Catalunya

Descripció
Aquest informe és necessari per tramitar l’autorització de residència temporal per raons d'arrelament, d’acord amb l'article 45 del Reial Decret 2393/2004, d’execució de la Llei d'estrangeria.

Qui ho pot demanar?
Aquelles persones estrangeres extracomunitàries, empadronades i residents al municipi que puguin acreditar documentalment haver viscut en territori espanyol durant 3 anys consecutius, anteriors al moment de la sol·licitud, i disposar de mitjans de vida. Caldrà també tenir coneixements de català i/o castellà, les dues llengües oficials. Es tindrà en compte programes educatius en què hagin participat i altres circumstàncies que es puguin valorar i que els siguin favorables.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  • Document d’identitat de l’interessat/ada.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits necessaris i de les altres circumstàncies a valorar.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Per tal d'agilitar els tràmits es recomana que, previament a la presentació de la sol.licitud, es realitzi entrevista als serveis socials de l'ajuntament.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics