Informe d'habitatge per a reagrupament familiar d'estrangers

Descripció
El reagrupament familiar és el procés pel qual una persona estrangera amb autorització per residir a Espanya pot sol•licitar el reagrupament del cònjuge, descendents i/o ascendents. L'informe d'adequació de l’habitatge on les persones a reagrupar és indispensable per sol•licitar el reagrupament familiar a la Delegació del Govern .

Qui ho pot demanar?
Les persones estrangeres que hagin residit a Espanya durant un any i hagin sol•licitat l'autorització per residir-hi, almenys, un altre any i que vulguin reagrupar un familiar (cònjuge, fills o menors al seu càrrec, ascendents del reagrupant o del cònjuge).

On es pot tramitar?
 

Per poder sol·licitar l'informe d'habitatge per a un reagrupament familiar cal omplir el document adjunt i presentar-lo a l'OAC. Abans, però, cal mantenir una reunió amb el Programa d'Immigració de l'Ajuntament, que informarà a la persona interessada, farà una revisió de la documentació aportada i un acompanyament en tot el procés. En algun moment del procés un tècnic municipal haurà de fer una visita a l'habitatge. 

Per sol·licitar la reunió amb el Programa d'Immigració de l'Ajuntament cal sol.licitar-ho d'alguna d'aquestes dues maneres:

  • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).
  • Telefònicament trucant a la ext. 4008 del 935808888
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

 

 

Documentació que caldrà aportar durant tot el procés:

- Sol•licitud (INF01).
- Dades personals:

Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE).

Original i fotocòpia del passaport on aparegui la fotografia del titular, les dades personals i la caducitat del document (o la seva pròrroga).

- Taxa de l’informe:

Acreditar el pagament de la taxa.

- Tinença de l’habitatge:

Cas: Títol de propietat
- Escriptura de la propietat degudament registrada en el Registre de la Propietat, o amb els tràmits iniciats.
- Últim rebut corresponent a un subministrament de l’habitatge.

Cas: Lloguer
- Contracte de lloguer registrat degudament registrat i amb el dipòsit de fiança a l’I nstitut Català del Sòl (Incasòl).
- Últim rebut corresponent al lloguer de l’habitatge.
- Últim rebut corresponent a algun subministrament de l’habitatge.

Cas: Altres títols
- Aportar el document que fonamenta el dret d’ús de l’habitatge (contracte de treball que especifica l’ús de l’habitatge, escriptura pública que reconeix el dret real, permís de cohabitació, etc.).

 

Taxa o Preu pública la Delegació del Govern
Taxa fixada per la Generalitat de Catalunya.

Observacions
Des de l’Ajuntament, tenim 30 dies hàbils per a la realització de l’inspecció ocular de l'habitatge i del document proposta a enviar a la Direcció General per a la Immigració.

Emissió i notificació de l'informe
El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’a crediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars reagrupats.
L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol•licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’Ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes. Aquest informe s’enviarà a la persona estrangera sol•licitant per via postal o via electrònica segons el que s’hagi fet constar en el formulari de sol•licitud.

Informació d'interès sobre l'estat de tramitació de l'informe
Transcorreguts 30 dies hàbils des de la data de presentació de la sol•licitud, i en cas de no haver rebut notificació de l’informe sol•licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics