Llicència d'adequació de locals comercials i de serveis. Comunicació prèvia d'obres i canvi titularitat activitat

Normativa
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, modificada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i per la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garanties de la unitat de mercat.

Descripció
Comunicació prèvia i conjunta d’obres i canvi de titularitat d’activitats en locals comercials o de serveis amb una superfície útil inferior o igual a 750 m², l’activitat de la qual estigui inclosa en l’annex de la norma esmentada.

Qui ho pot demanar?
El/la titular de l'activitat o el seu/la seva representant legal.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. S’haurà d’emplenar i signar la sol·licitud segons model d’aquesta corporació i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

Pel que fa a l'obra:

 • Instància signada pel promotor de les obres,  i per la persona tècnica directora.
 • Plànol d’emplaçament.
 • Projecte d’obres signat per persona tècnica competent.
 • Assumeix de la direcció tècnica.
 • Acreditació del dipòsit de fiança de gestió de residus de l’obra per import de 11€/Tn, amb un import mínim de 150€.
 • En el cas de les activitats per les quals sigui preceptiu l’informe previ de la Direcció General d’Extinció i de Prevenció d’Incendis (informe bombers), no operarà el règim de comunicació fins que es disposi d’aquest informe favorable.

Pel que fa a l'activitat: 

 • Documentació administrativa:
 • Fotocòpia DNI del nou i de l’anterior titular. CIF i escriptura constitució societat (en cas de societats).
 • En cas d’actuar amb representant, acreditació de la representació amb què s’actua i fotocòpia del DNI del representant.
 • Contracte de lloguer o escriptura de compra venda del local.
 • Declaració censal (model 036 o 037 del Ministeri d’Hisenda).
 • Declaració/liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient.
 • Contracte de manteniment dels elements de protecció contra incendis.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Observacions
La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix han de ser redactats, almenys, en català, segons el que disposa l'article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Es recomana que, en els locals comercials de menys de 100 m 2, l'itinerari i la cambra higiènica segueixin les instruccions establertes en el Decret 135/1995, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics