Llicència d'ocupació de via pública

Descripció
Aquest tràmit habilita a la persona interessada per a l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de mode particular a les persones sol·licitants, que es produeix per l’ocupació temporal o permanent de la via pública i/o l’espai aeri general i d’instal·lacions, per a l’execució d’obres (han d’estar relacionades amb una llicència, comunicació prèvia o bé una declaració responsable), i s’atorga per a ocupar la via pública amb tanques, bastides, contenidors, sacs de runa, canonades, maquinària o materials d’obra o similars. El termini d’ocupació estarà supeditat a les necessitats de l’obra, i no podrà ser superior al termini d’execució total de l’obra. La taxa a liquidar està relacionada a l’Ordenança Fiscal número 15.
 

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol interessat per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri, degudament acreditat.
 

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.
 

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics