Llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Descripció
Obtenció/renovació de la llicència que ha de sol·licitar el/la titular d'animals potencialment perillosos per a la seva tinença. Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix aquesta llicència.

Qui ho pot demanar?
Els/les propietaris/propietàries d’animals perillosos.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  • Original i fotocòpia DNI, passaport o carnet de conduir.
  • Declaració jurada (model adjunt a la sol·licitud).
  • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per import ≥ 150.253 € i rebut que acrediti la seva vigència.
  • Certificat de capacitat física i psicològica (s’obté en els centres de reconeixement per a l'obtenció del permís de conduir).
  • Informe del/de la veterinari/ària habilitat/ada i acreditatiu de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària i de vacunacions.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Observacions
La llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos té una vigència de 5 anys i caldrà tramitar la seva renovació. La documentació que cal presentar tant per a la sol·licitud inicial com per a les posteriors renovacions és la mateixa.
En el cas que s'hagi de demanar un duplicat de la llicència, per robatori, pèrdua o per un altre motiu, cal sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud genèrica.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics