Llicència urbanística

tabs

Informació

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència d’obres. Les obres, instal·lacions o construccions, no es podran iniciar fins a la notificació de la concessió de la llicència, la qual autoritzarà l’execució d’obres durant un termini de fins a una màxim de 3 ANYS, segons el projecte tècnic aprovat. Abans de la finalització d’aquest termini es podrá sol·licitar una pròrroga per a acabar les obres d’un màxim de 1 ANY i 6 MESOS. El termini per iniciar les obres será d’1 ANY el qual també es podrá prorrogar fins a 6 MESOS més, PERÒ S’HAURÀ DE TENIR EN COMPTE QUE EL TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ, INCLOU TAMBÉ EL TERMINI PER INICIAR LES OBRES, són terminis simultanis, no consecutius.

Resten subjectes al règim de llicència urbanística les actuacions urbanístiques següents:

 • Construcció d’obra nova.
 • Intervencions en edificis existents que alterin la configuració arquitectònica (art.2.2.b de la LOE)
 • Enderrocament total o parcial i/o reforma i ampliació que afectin a fonaments o elements estructurals; Volum o superfícies construïdes; ús urbanístic; nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu (art.33 del RPLUC)
 • Canvi d’ús a residencial.
 • Intervenció en béns o àmbits amb protecció patrimonial cultural, arqueològica, arquitectònica o urbanística, o en els elements objecte de protecció.
 • Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització (completar condicions de solar, guals....)
 • Instal·lació de grua
 • Usos i obres provisionals
 • Actes en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat segons article 187.2.c del TRLUC
 • Instal·lació d’estacions base de telefonia mòbil si es dona algun dels supòsits següents:
  • Què tinguin impacte en el patrimoni històrico-artístic o en l’ús privatiu i ocupació dels bens de domini públic.
  • Què ocupin una superfície superior a 300 m², computant-se a tal efecte tota la superfície inclosa dins del tancament de l’estació o instal·lació.
  • Què siguin de nova construcció i tinguin impacte en espais naturals protegits.
 • Primera utilització i ocupació parcial dels edificis

 

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol interessat per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri, degudament acreditat.

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60
 

Tramitació on-line

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud
Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament (sense necessitat d’imprimir cap document).
Aquests pdf s’han de guardar al disc dur del seu pc, emplenar-los i guardar-los, i al pas 4 adjuntar-los a la instància electrònica. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text del tràmit i descarregueu tots els documents necessaris per fer el tràmit.

Pas 3: Pagament de la taxa
Anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autoliquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard.

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.

Pas 4: Enviar les dades al registre telemàtic
Un cop fets els passos anteriors, cal fer un registre telemàtic de la sol·licitud. S’hauran d’adjuntar els models de sol·licitud emplenats, el document d’autoliquidació, el resguard de pagament (tant si s'ha fet on-line mitjançant banca electrònica -amb la referència de pagament obtinguda-, com si s'ha fet presencialment a l'entitat bancària -amb l'escaneig del comprovant de transferència-), i signar digitalment la sol·licitud.
És indispensable haver fet els 3 passos anteriors i adjuntar aquest model degudament complimentat a a la tramitació electrònica.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics