Oferiment de cessió de vial

tabs

Informació

Descripció
Aquest tràmit l’han de realitzar els propietaris o propietàries de terrenys que tenen una afectació parcial/total a sistema viari, amb caràcter previ a l’obtenció d’una llicència d’obres, per tal de dotar al sòl de la condició de solar. És important que signin l’oferiment totes les persones propietàries i titulars d’altres drets sobre la finca. Per al perfeccionament de la cessió, caldrà en primer lloc un informe tècnic favorable, a resultes del qual les persones titulars podran fer l’oferiment formal davant de notari. Seguidament hauran d’aportar còpia autèntica de l’escriptura a l’Ajuntament, el qual, mitjançant l’òrgan competent, acceptarà la cessió atorgada davant de notari. La resolució municipal, juntament amb l’escriptura haurà de ser objecte d’inscripció al Registre de la Propietat.
 

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol interessat per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri, degudament acreditat.
 

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

 

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Tramitació on-line

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud
Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament (sense necessitat d’imprimir cap document).
Aquests pdf s’han de guardar al disc dur del seu pc, emplenar-los i guardar-los, i al pas 4 adjuntar-los a la instància electrònica. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text del tràmit i descarregueu tots els documents necessaris per fer el tràmit.

Pas 2: Enviar les dades al registre telemàtic
Un cop fets els passos anteriors, cal fer un registre telemàtic de la sol·licitud. S’hauran d’adjuntar els models de sol·licitud emplenats, el document d’autoliquidació, el resguard de pagament (tant si s'ha fet on-line mitjançant banca electrònica -amb la referència de pagament obtinguda-, com si s'ha fet presencialment a l'entitat bancària -amb l'escaneig del comprovant de transferència-), i signar digitalment la sol·licitud.

És indispensable haver fet els 2 passos anteriors i adjuntar aquest model degudament complimentat a a la tramitació electrònica.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics