Renovació de la inscripció padronal

Descripció
És el tràmit padronal orientat a comprovar la residència efectiva –dos anys després de la seva inscripció padronal– de persones amb nacionalitat de països no membres de la Unió Europea sense autorització de residència permanent. En cas de no renovació de la inscripció padronal, es produeix, automàticament, la baixa de la inscripció en el padró municipal per caducitat d'aquesta.

Qui ho pot demanar?
Aquest tràmit padronal només pot ser realitzat per la persona a la qual li correspon fer la renovació padronal, sense possibilitat de fer-la mitjançant autorització a una tercera persona. En cas de tractar-se de renovació padronal de persones menors d’edat, aquest tràmit només podrà realitzar-lo el pare o la mare de l’infant.

On es pot tramitar?

  • Per presentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com es pot demanar?

  • Presencialment. Presentant al Registre General de l'Ajuntament (OAC), l'escrit de renovació de la inscripció padronal rebut per correu.

Documentació

Majors d'edat:

  • Original del passaport o NIE.
  • Documentació acreditativa del dret a ocupar l’habitatge (contracte de lloguer vigent i darrer rebut del pagament, rebut d’IBI a nom seu, autorització de la persona propietària o arrendatària de l’habitage acompanyada de còpia del seu document d’identitat).

Menors d'edat:

  • Original de passaport o NIE.
  • Llibre de família, passaport compartit, etc. Si és un menor, ha de venir personalment el tutor legal i acreditar aquestes circumstàncies documentalment.

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics