Servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

Descripció

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per informar i assessorar en matèria consum.

Les seves actuacions es concreten en:

 • Informar, assessorar i orientar a les persones interessades sobre l’exercici dels seus drets en matèria de consum.
 • Rebre i tramitar queixes, reclamacions i denúncies en matèria de consum.
 • Dur a terme actuacions informatives en matèria de consum.

Tanmateix, l'OMIC no és competent quan:

 • Es tracta de temes que no són de consum o hi ha danys i perjudicis que s'han de resoldre per via judicial.
 • El reclamat és un particular (per exemple, per conflictes entre un llogater i el propietari particular d’un habitatge).
 • Es tracta de relacions amb l'Administració (per exemple, queixes per impostos, multes o serveis públics no prestats adequadament).

Qui pot sol·licitar ser atès per l’OMIC?

Tots les persones domiciliades a Cerdanyola del Vallès, en la seva condició de persones consumidores finals. Per ser atès per l’OMIC cal sol·licitar cita prèvia, indicant el motiu de la petició.

L’OMIC no es competent en els següents casos:

 • Les empreses i els professionals estan exclosos d’aquesta condició. Només entren dins la condició de consumidors les empreses i professionals que reclamin per un servei com a consumidors finals (és a dir, que no utilitzin el servei per a la venda o compra d’un component, producte o servei que es ven).
 • Els llogaters i propietaris d’habitatges i locals comercials tampoc tenen la condició de consumidors en la seva relació de contracte de lloguer.
 • Les reclamacions a les companyies d’assegurances s’han d’adreçar a la figura del defensor de l’assegurat de la companyia corresponent.
 • Les reclamacions a les entitats financeres (bancs i caixes d’estalvis) s’han d’adreçar a la figura del defensor de l’assegurat de l’entitat financera corresponent. De tota manera, hi ha excepcions en alguns casos de reclamacions massives.

On es pot tramitar una cita prèvia per ser atès per l’OMIC?

Presencialment, a les dependències de l’OAC.

Telefònicament, trucant al 93 580 88 88 (o al 010 si es truca des del terme municipal de Cerdanyola).

 

Com es pot presentar una reclamació?

Cal omplir un full de reclamació (el model es pot descarregar des d’aquesta web) i lliurar-lo. Això pot fer-se:

 • A la Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC)  per el seu registre d'entrada
 • Telemàticament (cal adjuntar el model quan es tramiti la sol·licitud “on-line”).

En ambdós casos es necessari adjuntar una còpia de tota la documentació relacionada amb la reclamació.

Abans de presentar una reclamació, es necessari que la persona reclamant hagi presentat reclamació previa  davant l’empresa o establiment a qui es reclama.

Taxa o Preu públic

Tràmit gratuït.

Observacions

El fet de presentar una reclamació i que s’accepti no presuposa que la persona reclamant tingui raó o que l'OMIC en sigui competent. La reclamació serà estudiada i es procedirà d’acord amb la legislació vigent. S’informarà per carta a la persona interessada dels tràmits que es facin en cada moment.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics