Servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

Descripció
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per informar els/les consumidors/ores i usuaris/àries sobre temes de comsum.

Les seves actuacions es concreten en:

 • Informar i orientar els/les consumidors/ores sobre l'exercici dels seus drets.
 • Rebre queixes i reclamacions dels/de les consumidors/ores.
 • Educació i formació en matèria de consum.

L'OMIC no és competent quan:

 • Es tracta de temes que no són de consum o hi ha danys i perjudicis que s'han de resoldre per via judicial.
 • El reclamat és un particular (es tracta de relacions entre propietaris d'habitatges).
 • Es tracta de relacions amb l'Administració (impostos, multes, etc.).

Qui ho pot demanar?
Tots els ciutadans o ciutadanes, en la seva condició d'usuaris/àries o consumidors/ores.
Les empreses i els/les professionals estan exclosos/excloses d'aquesta condició. Només entren dins la condició de consumidors les empreses i professionals que reclamin per un servei com a consumidors finals, és a dir, que no utilitzin el servei per a la venda o compra d'un component, producte o servei que es ven.
Els/les llogaters/eres i propietaris/àries d'habitatges i locals comercials tampoc no tenen la condició de consumidors.
Les reclamacions a les companyies d'assegurances s'han d'adreçar al/a la defensor/a de l'assegurat/ada de l'entitat corresponent.
Les reclamacions a les entitats financeres (bancs i caixes d'estalvis)  s'han d'adreçar al/a la defensor/ora del/de la client/a de l'entitat corresponent.

On es pot tramitar?
Presencialment.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Com es pot demanar?
Per sol·licitar informació:
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 580 88 88 (extensió 3110) i facilitar a l'informador les dades del/de la sol·licitant. 

Per presentar una reclamació:
Cal presentar el full de reclamació personalment a l'OMIC o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema.

Les dades que cal adjuntar amb el full de reclamació són:

 • Motiu de la reclamació.
 • Nom, cognoms, adreça, codi postal, municipi i telèfon del/de la reclamant.
 • Nom, adreça, codi postal, municipi i telèfon de l'empresa o professional reclamats.
 • Pretensió que es vol aconseguir.
 • Fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema.

Abans de presentar una reclamació, és important que la persona reclamant hagi intentat solucionar el problema amb l'empresa.

Documentació
Tota la documentació relacionada amb el tema.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
El fet de presentar una reclamació i que s'accepti no suposa que la persona reclamant tingui raó o que l'OMIC en sigui competent.
La reclamació serà estudiada i es procedirà d'acord amb la legislació vigent. S'informarà per carta, a la persona interessada, dels tràmits que es facin en cada moment.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics