Sol·licitud de canvi de nom de títol de dret funerari

Descripció
A partir de la manifestació de cessió per part del/de la titular a favor d’altri, o a la mort del/de la titular, es pot demanar la transmissió del dret funerari.

Qui ho pot demanar?

1. Transmissió per actes “inter vivos”: Cedent titular del dret funerari i receptor/a.

2. Transmissió per actes “mortis causa” en ferm (hereus/hereves): El/la beneficiari/ària designat/ada o l’hereu/hereva.

3. Transmissió per actes “mortis causa” provisional (a precari): El/la posseïdor/a d’un títol de dret funerari a nom d’altri pagador de les taxes de conservació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina de l'Àrea d'Atenció a les Persones, situada a l'Av. Espanya, 6 C.

Com es pot demanar?
Presencialment.

A l'Àrea d'Atenció a les Persones es donarà informació i es revisara la documentació.
Posteriorment caldrà emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

 

Documentació

1. Transmissió per actes “inter vivos”:

  • Títol de dret funerari.
  • Documents identificatius dels/de les sol·licitants.
  • Document de cessió.

 

2. Transmissió per actes “mortis causa” en ferm (hereus/hereves):

  • Títol de dret funerari.
  • Documents identificatius dels/de les sol·licitants.
  • Testament i/o certificat d’últimes voluntats o escriptura de manifestació i acceptació d'herència.
  • Document de renúncia d’altres hereus/hereves (si s’escau).

3. Transmissió per actes “mortis causa” provisional (a precari):

  • Títol de dret funerari.
  • Justificant d’ésser pagador/a de la taxa de conservació.
  • Document identificatiu del/de la sol·licitant.

 

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Observacions
Sempre que hi hagi un/una titular difunt s’ha de ver el canvi a favor del/de la seu/seva successor/a.
En el termini màxim de 10 anys des de la mort de la persona titular del dret funerari, la persona designada beneficiària, la persona hereva testamentària o aquella persona a qui correspongui abintestat estarà obligada a instar la transmissió a favor propi, mitjançant compareixença davant l’Ajuntament i aportació del títol corresponent i de la resta de documents justificatius de la seva pretensió.

Les concessions de drets funeraris tindran una durada de 50 anys. Es podrà renovar per un altre període d’igual o de menor durada, sempre i quan s’acompleixin els requisits establerts per l’A juntament. La sol·licitud de pròrroga s’haurà de presentar abans de l’acabament del termini de la concessió.

Es podran atorgar drets funeraris d’inferior duració, per un termini de 2 anys prorrogables fins a 5 anys, en atenció a les circumstàncies que es donin. Abans que finalitzi aquest període es podrà optar a una concessió segons es disposa a l’apartat anterior.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics