Sol·licitud d'ús d'instal·lacions de centres docents

Descripció
Sol·licitud d’ús d’instal·lacions de centres docents públics d’educació infantil, de primària i d'educació especial, de centres municipals d’ensenyament i del centre de formació d’adults, fora de l’horari escolar per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o d’altres de caràcter social.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol entitat o persona particular, tant de Cerdanyola del Vallès com d’un altre municipi.
Es prioritzaran les peticions d’associacions de pares i mares, les d’associacions d'alumnes i les del professorat del centre docent i les d’entitats i associacions sense afany de lucre de Cerdanyola del Vallès, preferentment aquelles que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o de lleure.
Les sol·licituds de persones físiques o d'entitats amb afany de lucre només es podran resoldre afirmativament si són per a activitats puntuals, esporàdiques i sense continuïtat.
No s'autoritzarà l'ús dels centres docents per al desenvolupament d'activitats que contradiguin els principis constitucionals, els valors de convivència, la tolerància, la solidaritat i el respecte, que no s'adeqüin a la finalitat educativa i social dels edificis docents o que contradiguin els principis recollits en el projecte educatiu del centre.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
Document que acrediti la representació de l’entitat per la persona que actua de representant, llevat del cas que l’entitat figuri en el Registre d’Entitats Ciutadanes de Cerdanyola del Vallès i s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’últim canvi de Junta Directiva.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics