Sol·licitud per a la realització d'activitats innòcues

Normativa aplicable

Art. 96 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Descripció

Comunicació prèvia de l’exercici d’activitats i instal·lacions que no siguin susceptibles d’afectar al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna o els béns i no estiguin regulades en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats de Catalunya, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i altre normativa sectorial.

Qui ho pot demanar?

La persona titular de l'activitat o la seva representant legal.

On i com es pot tramitar?

Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), presentant degudament omplert el document-model del tràmit que s'inclou a l'apartat de la seu electrònica «FUE i Activitat Econòmica».

Telemàticament, omplint (i guardant) el document-model esmentat anteriorment, pitjant el botó "Fer el tràmit Online", omplint els camps del formulari que s'obrirà i adjuntant el document-model que prèviament s'ha omplert.

Documentació

A més dels document-model del tràmit esmentat anteriorment, cal aportar la següent documentació:

  • Declaració/liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient (el document-model també s'inclou a l'apartat "Documents relacionats", al final d'aquesta web).
  • Còpia de la llicència d’obres o, si la posada en marxa de l'activitat no necessita de la realització de cap obra, declaració responsable del titular de l'activitat conforme no és necessari realitzar obres en el local on es pretén desenvolupar l'activitat.
  • Memòria o projecte tècnic (en el cas de fer el tràmit presnecialment cal lliurar 2 exemplars).
  • Plànol d’emplaçament a escala 1:500.
  • Plànol de planta del local amb les instal·lacions, a escala 1:50, 1:100 o 1:200.
  • Certificat tècnic que acrediti que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, urbanístiques i les específiques de l'activitat concreta que es pretengui dur a terme, així com les ordenances municipals.

Si el tràmit es fa telemàticament, tota aquesta documentació s'ha d'adjuntar en format PDF.

Taxa o Preu públic

La que preveu la corresponent Ordenança Fiscal.

Observacions
La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix han de ser redactats, almenys, en català, segons el que disposa l'article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Es recomana que, en els locals comercials de menys de 100 m 2, l'itinerari i la cambra higiènica segueixin les instruccions establertes en el Decret 135/1995, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics