Tall de carrer

Descripció
Es pot sol·licitar el tall total o parcial de la circulació d'un carrer durant unes hores a causa de l'ocupació del mateix per un vehicle en la realització de tasques de càrrega i descàrrega, mudances i activitats comercials o industrials.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona interessada o representant legal degudament autoritzat.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
Plànol de l'emplaçament on es detallin les característiques de l'ocupació.
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i de l'assegurança de responsabilitat civil quan l'ocupació es faci per part de vehicles amb plataformes elevadores, camions grua o grues.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Observacions
Cal que la sol·licitud es faci amb temps suficient (mínim 72 hores). En cas de fer-se amb menys antelació el departament encarregat valorarà si és possible concedir el permís.
S'entén per tall PARCIAL de circulació aquells casos en els quals l'ocupació de la via permet la circulació de vehicles encara que només sigui en un sentit.
S'entén per tall TOTAL de circulació aquells casos en els quals l'ocupació de la via no permet la circulació de vehicles en cap sentit.
Un cop atorgat el permís, el/la titular està obligat/ada a senyalitzar el tall de carrer prèviament amb els elements necessaris i a retirar la senyalització un cop acabada l'ocupació.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics