Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

Descripció
Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona resident al municipi que tingui com a mínim un 33% de disminució i que tingui reconeguda per la Generalitat de Catalunya la mobilitat reduïda o qualsevol dels altres requisits establerts a la normativa vigent.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant la documentació necesaria.

Documentació

  • DNI de la persona titular.
  • Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta.
  • En el cas que la persona titular sigui conductor/a, fotocòpia del permís de conduir.
  • Certificat de discapacitat del Servei de Valoració i Orientació de l'ICASS que acrediti la superació del barem de mobilitat o l'acompliment del requisit al qual es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002 de 5 de març.
  • Acreditació de representació legal en cas que la persona titular sigui menor d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
  • Per a la RENOVACIÓ de la targeta cal afegir als documents anteriors fotocòpia de la targeta caducada.
  • En cas de sol·licitud de DUPLICAT amb motiu de robatori o pèrdua de la targeta cal afegir als documents anteriors la denúncia presentada.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
La targeta d'aparcament caducarà als deu anys de la seva concessió o bé en el termini que hi hagi indicat a la pròpia targeta.
No s'admet cap altre certificat de discapacitat llevat del de mobilitat reduïda emès per l'ICASS (institut Català d'Assistència i Serveis Socials) de la Generalitat de Catalunya.
El termini màxim de resolució i notificació d'aquesta sol·licitud és de quatre mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics