Tarifació Social

Descripció
Sol·licitud per a l’aplicació de la reducció dels imports o quotes d’algunes activitats municipals, atenent a la situació sòcio-econòmica d’una unitat familiar o de convivència.

La Tarifació Social, si s’atorga, serà vàlida per a la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar inclosos en aquesta sol·licitud i serà aplicable als preus públics que expressament es determini i que actualment es detallen a l’Ordenança municipal 43, reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’educació, esports, cultura i joventut, i, a partir del 1 de gener del 2018, a l'Ordenança municipal 46, reguladora del preu públic per serveis prestats a les instal·lacions del Parc Esportiu Municipal Guiera.

Qui pot ser beneficiari?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts a les ordenances aplicables i que vulgui gaudir de les activitats municipals que s’inclouen a la Tarifació Social.
Per a més informació es pot veure el document informatiu relacionat.

On es pot tramitar?
En primer lloc, cal emplenar i signar la sol·licitud i, amb la documentació acreditativa necessària, anar al departament municipal competent de l’activitat per a la que es vulgui obtenir una reducció de la quota.
Una vegada comprovada la documentació, cal registrar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti la situació sòcio-econòmica de la unitat familiar o de convivència. Alguna d’aquesta documentació s’ha de lliurar en tots els casos. D’altra, només si és necessària atenent al cas concret.
Per a més informació es pot consultar el document informatiu relacionat.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Per conèixer exactament les característiques i les condicions de la Tarifació Social és recomanable llegir el document Informatiu relacionat.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics