Instruccions d'inscripció als processos selectius d'estabilització amb certificat digital

 Important: Només processos selectius d'estabilització

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud

Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament (sense necessitat d’imprimir cap document).
Aquests pdf s’han de guardar al disc dur del seu pc, emplenar-los i guardar-los, i al pas 4 adjuntar-los a la instància electrònica. Al picar el següent botó només s'obrirà el model de la sol·licitud. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text de la convocatòria i descarregueu tots els models necessaris de l'oferta de treball concreta.

 

Pas 2: Autoliquidació

Demanar la còpia del document d'Autoliquidació de la taxa

 

Pas 3: Pagament de la taxa

Anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autoliquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard. Sense aquest pagament, la sol·licitud s’entendrà com a no presentada i la persona interessada no formarà part de la llista de participants en el procés selectiu.

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.

 

Pas 4: Enviar les dades al registre telemàtic

Un cop fets els passos anteriors, cal fer un registre telemàtic de la inscripció a l’oferta de treball corresponent. S’hauran d’adjuntar els models de sol·licitud emplenats, el document d’autoliquidació, el resguard de pagament (tant si s'ha fet on-line mitjançant banca electrònica -amb la referència de pagament obtinguda-, com si s'ha fet presencialment a l'entitat bancària -amb l'escaneig del comprovant de transferència-), i signar digitalment la sol·licitud.