Oferta Pública

Convocatòria per concurs per a la provisió del lloc de treball de Cap de Negociat de Promoció Econòmica en comissió de serveis

Convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de treball de Secretaria d'Alcaldia per lliure designació

Convocatòria de concurs de mèrits i oposició per a la provisió definitiva del lloc de treball d'Administratiu al Servei de Contractació