Registres de tractaments de dades personals

El REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades – RGPD) determina que un tractament de dades és qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no. Essent dades personals qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable

El Registre d’Activitats de Tractament recull i inventaria els diferents tractaments de dades personals que es realitzen a l'Ajuntament, segons determina i obliga el RGPD.

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) determina que les Administracions publiques han de fer públic un inventari de les seves activitats de tractament accessible per mitjans electrònics amb la informació definida pel Reglament (UE) 2016/679.

En compliment de la legislació en matèria de protecció de dades l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès posa a disposició de la ciutadania el seu Registre d’Activitats de Tractament, amb la següent informació:

  • Responsable del tractament de les dades
  • Delegat de protecció de dades.
  • Nom del tractament
  • Les finalitats que persegueix el tractament.
  • Una descripció de les categories d’interessats i de les categories de dades personals
  • Les categories de destinataris a qui es comuniquen o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris a tercers països o organitzacions internacionals.
  • Les transferències internacionals de dades a un país, en cas que es situí fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no compleixi amb les garanties adequades de compliment.
  • La base jurídica que habilita el tractament de les dades.
  • Els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades.
  • Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

El detall dels tractaments i descripció de cadascun d’aquests tractaments els podeu descarregar al Registre d'Activitats de Tractaments de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès