Tràmits de Protecció de Dades

 
Els drets que pot exercir qualsevol persona són els següents:

 
Dret d'accés

És el dret a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

   > Accedir al tràmit

 
Dret de rectificació

És el dret a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

   > Accedir al tràmit

 
Dret de cancel·lació

És el dret a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades.

   > Accedir al tràmit

 
Dret d'oposició

És el dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals relatives a ella siguin objecte d’un tractament basat en allò que disposa l’article 6.1.e o f del Reglament europeu, inclosa l’elaboració de perfils.

   > Accedir al tràmit

 
Dret a la portabilitat de les dades

És el dret a rebre les dades personals que l’afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que li impedeixi el responsable que els hagués facilitat.

   > Accedir al tràmit genèric per fer la sol·licitud

 
Dret a l’oblit

És un dret accessori al dret de supressió, i es tracta del dret a sol·licitar, sota certes condicions, que els enllaços amb dades personals d’una persona no figurin als resultats de recerca a Internet realitzats pel seu nom.

   > Accedir al tràmit genèric per fer la sol·licitud

 
Dret a la limitació del tractament

És el dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

   > Accedir al tràmit genèric per fer la sol·licitud