Alta - canvi de domicili de persones de nacionalitat d'un Estat no membre de la Unió Europea

Descripció
Nova inscripció en el padró municipal d’habitants d’una persona de nacionalitat d'un Estat no membre de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa per trasllat des d'un altre municipi de l’Estat espanyol o bé per trasllat des de l’estranger. També s'hi inclou el canvi de domicili de residència de persones ja inscrites en el padró municipal d'habitants amb nacionalitat d'un Estat no membre de la Unió Europea.

Qui ho pot demanar?

 •  La persona interessada major d'edat no incapacitada per a l’exercici de la seva capacitat jurídica o menor emancipat.
 •  Els representants legals de menors d'edat i els representants de persones incapacitades per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).

Com es pot demanar?
caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i en sol·liciteu l'alta o el canvi de domicili i aporteu la documentació que s'indica a continuació.

 

Documentació:

Documentació acreditativa de la identitat:

 

 • Persones majors d’edat i menors, majors de 14 anys: Targeta d’identitat d’estranger expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport expedit per les autoritats del seu país.
 • Persones menors d’edat fins als 14 anys: Original del llibre de família o certificat de naixement. En cas de disposar-ne, original del document d’identitat.
   
 • Acreditació de la representació de menors i de persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Menors no emancipats: Llibre de família o certificat de naixement.
  • Persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica: Autorització o resolució judicial que acrediti la representació.
    
  • Empadronament amb un sol progenitor:
   • Si existeix, resolució judicial sobre la guarda i custodia.
   • Consentiment de l’altre progenitor o autorització judicial en virtut de l’art. 154 del Codi Civil, per tramitar l’alta o canvi de domicili.
   • Excepcionalment, en determinats supòsits, declaració responsable que justifiqui la impossibilitat d’obtenir la signatura de l’altre progenitor, segons model que es proporciona a l’OAC.
   • Si la guarda i custodia és compartida i la resolució no es pronuncia sobre el lloc d’empadronament, caldrà aportar sempre el mutu acord d’ambdós  progenitors o una resolució judicial que es pronuncii expressament sobre l’empadronament.

 

Documentació acreditativa del domicili.

 • Documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge. Habitualment, escriptura de propietat o contracte de lloguer vigent original signat a mà o contracte de lloguer original en format electrònic signat digitalment per totes les parts. No s'admeten contractes mixtes, és a dir una part signada digitalment i l'altra a mà. En aquest cas es necessitarà una autorització del propietari. Si el contracte de lloguer no està expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar acreditació bancària del pagament del lloguer o darrer rebut de pagament.
 • Autorització de la persona amb títol habilitant per a l’ocupació de l’habitatge (propietària o llogatera) acompanyada de copia del document identificatiu d’aquesta.

Si el tràmit el fa una tercera persona en representació de la persona interessada:

 • La documentació descrita anteriorment.
 • El model "Autorització del representant" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit concret o a l'apartat "Sol·licitud genèrica".

 

La documentació identificativa ha d’estar en vigor
 

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

 

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics