Volant - Certificat individual d'empadronament

Descripció
El volant d'empadronament és un document de caràcter informatiu en relació a la residència i el domicili habitual d'una persona resident en el municipi. El lliurament d’aquest document és immediat. Habitualment és acceptat per a la majoria de tràmits en els que es requereix acreditació de la residència i del domicili habitual.

El certificat d'empadronament és un document de caràcter públic i fefaent per a tots els efectes administratius en relació a la residència i el domicili habitual de persones en el municipi. El lliurament d’aquest document es fa en un termini màxim de set dies, ja que requereix la signatura de la Secretaria municipal i de l’Alcaldia.

Qui ho pot demanar?
La persona interessada, amb la documentació acreditatitva de la seva identitat (DNI, passaport, NIE). En cas de sol·licitud de documents padronals de menors d’edat, la tramitació haurà de fer-la el pare o la mare, sempre que la persona que demana el document figuri empadronat/ada en el mateix domicili que l’infant. També ho pot sol·licitar una tercera persona degudament autoritzada per escrit (els impressos els podeu trobar a l’Oficina d'Atenció Ciutadana i en l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit) acompanyada dels originals del DNI/passaport/NIE de la persona autoritzant i de la persona autoritzada.

On es pot tramitar?

  •  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament sn).
  •  Per correu electrònic, mitjançant petició a l'adreça de correu oac@cerdanyola.cat.

Com es pot demanar?
Caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i, en el cas del volant d'empadronament, us serà lliurat al moment.
També podeu sol·licitar el vostre volant o certificat mitjançant el correu electrònic (oac@cerdanyola.cat) o bé el formulari adjunt de l'apartat "Enllaços relacionats" (en aquests darrers dos casos, el certificat o volant només es trametrà a l'adreça del padró municipal d'habitants).

En les sol·licituds presencials, el volant es lliura immediatament i, si es tracta de certificats, es poden recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana dins el termini d'una setmana. En les sol·licituds tramitades mitjançant el formulari adjunt o el correu electrònic, el volant es lliura per correu postal en el termini d'una setmana i el certificat en el termini d'aproximadament deu dies hàbils.

Documentació
Original de document d'identitat (DNI, NIE, passaport).

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics