Volant - Certificat individual d'empadronament

Descripció
El volant d'empadronament és un document de caràcter informatiu en relació a la residència i el domicili habitual d'una persona resident en el municipi. El lliurament d’aquest document és immediat. Habitualment és acceptat per a la majoria de tràmits en els que es requereix acreditació de la residència i del domicili habitual.

El certificat d'empadronament és un document de caràcter públic i fefaent per a tots els efectes administratius en relació a la residència i el domicili habitual de persones en el municipi. El lliurament d’aquest document es fa en un termini màxim de set dies, ja que requereix la signatura de la Secretaria municipal i de l’Alcaldia.

Qui ho pot demanar?
La persona interessada, amb la documentació acreditatitva de la seva identitat (DNI, passaport, NIE). En cas de sol·licitud de documents padronals de menors d’edat, la tramitació haurà de fer-la el pare o la mare, sempre que la persona que demana el document figuri empadronat/ada en el mateix domicili que l’infant. També ho pot sol·licitar una tercera persona degudament autoritzada per escrit (els impressos els podeu trobar a l’Oficina d'Atenció Ciutadana i en l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit) acompanyada dels originals del DNI/passaport/NIE de la persona autoritzant i de la persona autoritzada.

On es pot tramitar?

  • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de representant si és necessari. 

Com es pot demanar?
Us podeu adreçar  a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop sol·licitada la cita prèvia  i, en el cas del volant d'empadronament, us serà lliurat al moment. Si es tracta de certificats, es poden recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana dins el termini d'una setmana. 
També podeu sol·licitar el vostre volant o certificat de forma telemàtica i rebreu una notificació electrònica (el tindreu sempre disponible a la vostra carpeta ciutadana per descarregar-lo les vegades que necessiteu).

Documentació
Original de document d'identitat (DNI, NIE, passaport).

Observacions
Per la majoria de tràmits de l'Ajuntament i d'altres administracions amb el volant és suficient (molt més ràpid de generar), malgrat que moltes vegades l'anomenen certificat.

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics