Comunicació de denúncia d'obres o instal·lacions

Descripció
Es tracta d’una denúncia d’obres o instal·lacions que presumptament incompleixen les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic.
A partir de la interposició de la denúncia, des de la Unitat de protecció de la legalitat urbanística es procedirà a comprovar si l’actuació que es denuncia està emparada per llicència urbanística o no. Si té llicència urbanística i les obres o instal·lacions s’hi adeqüen, s’arxivarà la denúncia, sense cap més tràmit. Si no existeix llicència urbanística, o bé les obres denunciades no s’hi adeqüen, l’inspector de la Unitat efectuarà visita d’inspecció a partir de la qual es constatarà si l’actuació constitueix o no infracció urbanística i si les obres són o no legalitzables, i aleshores, en conseqüència, s’incoarà l’expedient oportú:

- si es tracta d’obres legalitzables es procedirà a requerir la seva legalització. (*)
- si es tracta d’obres no legalitzables es procedirà a dictar l’ordre d’enderroc. (*)

(*) sempre que no hagués transcorregut el termini de prescripció de l’acció per requerir la legalització o restauració de la realitat física alterada, fixat en 6 anys (art. 199 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme).

Qui ho pot demanar?
Qualsevol ciutadà o ciutadana pot exigir a l’Ajuntament el compliment de la legislació i del planejament urbanístics.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació
Formulari de sol·licitud.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics