Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "“Certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific que trobareu a:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_...

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències.

Classificació temàtica
Activitats.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l'any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
La Comunicació d'inici i modificacio substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre i quan la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
  • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
  • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

  1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.
  2. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
  3. Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.

Impresos del tràmit
Certificat tècnic de posada en funcionament d'activitat, o modificació substancial, sotmesa a comunicació.

Normativa
Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta a l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès
La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics