Confirmació de la inscripció padronal

Descripció
És el tràmit padronal orientat a confirmar la residència efectiva de persones estrangeres que no tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys (Ciutadans de la Unió Europea i dels Estats part de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa), ciutadans amb permís de residència de règim comunitari per ser familiars de comunitaris) i aquells que tenen autorització de residència de llarga durada.

En el cas de no tramitar la confirmació de la residència en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de confirmació, es considerarà un indici de manca de residència en el municipi, el que motivarà l'inici d'un expedient de baixa d'ofici de la seva inscripció padronal, tramitada segons el que preveu l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol.

Qui ho pot demanar?
La persona que ha rebut comunicació de l'Ajuntament amb la indicació de la necessitat de confirmar la seva residència a Cerdanyola en el domicili indicat.

Aquest tràmit padronal només pot ser realitzat per la persona a la qual li correspon fer la confirmació de la residència, sense possibilitat de fer-la mitjançant autorització a una tercera persona. En cas de tractar-se de confirmació de la residència de persones menors d’edat, aquest tràmit només podrà realitzar-lo el pare o la mare o tutor del menor.

On es pot tramitar?

  • Per correu postal, retornant l'escrit de confirmació de la residència, adreçat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
  • Per presentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • Per la seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Com es pot demanar?

  • Per correu postal, retornant l'escrit de confirmació de la residència, adreçat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
  • Presencialment. Presentant al Registre General de l'Ajuntament (OAC), l'escrit de confirmació de la residència rebut per correu.
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Documentació

Majors d'edat:

  • Original del passaport o NIE.

Menors d'edat:

  • Original de passaport o NIE.
  • Llibre de família, passaport compartit, etc. Si és un menor, ha de venir personalment el tutor legal i acreditar aquestes circumstàncies documentalment.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.  

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics