Exercici del dret de cancel·lació

Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Ajuntament.

La sol·licitud de cancel·lació haurà d'indicar les dades a què es refereix i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui en cada cas.

La cancel·lació de les dades dóna lloc al bloqueig, consistent en la identificació i reserva de les mateixes amb la finalitat d'impedir el seu tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les responsabilitats sorgides del tractament, durant el termini de la seva prescripció. Quan hagi passat el termini esmentat, es procedirà a la supressió de les dades.
 

Denegació del dret de cancel·lació de les dades 
L'Ajuntament podrà denegar la cancel·lació de les dades:
- Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).
- Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).
- Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).
- Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).
- Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).
- Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).
- Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).
- Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).
- Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).
 
En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.
 

Qui el pot demanar
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.
Els familiars d'una persona difunta poden exercir aquest dret, per raons familiars o anàlogues, notificant l'òbit al responsable del tractament i sol·licitant la cancel·lació de les seves dades.
 

Canals de tramitació
Empleneu aquesta sol·licitud electrònica. Per tramitar-la cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" dels servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC , d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.
Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Preu
Tràmit gratuït.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Termini de resolució
La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.
 
Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics