Informe d'esforç d'integració per a la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball.

Descripció

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social. 

S’adreça a les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Immigració, és l’únic òrgan competent per a l’emissió i  notificació dels informes però l’elaboració del document proposta, previ a l’informe de la DGI, correspon a l’Ajuntament on consta empadronada la persona sol·licitant.

 

Com sol·licitar aquest tràmit?

Abans de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sol·licita una entrevista personal amb el Programa Municipal d’Immigració.

L’equip d’Immigració t’assessorarà en el procés de sol·licitud, revisarà la teva documentació i valorarà les teves competències lingüístiques en català i castellà.

Programa Municipal d’Immigració
935 80 88 88
immigracio@cerdanyola.cat

Informa-te’n abans de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit?

  • Persona estrangera no comunitària, major d'edat(o major de 16 anys amb autorització del representant legal)empadronada a Cerdanyola del Vallès, que pretengui renovar o modificar la seva autorització de residència temporal.
  • La persona ha de tenir assolida una competència lingüística bàsica en català i en castellà si pot donar informació bàsica sobre si mateixa, descriure de manera senzilla aspectes de la seva experiència o entorn personal i mantenir converses breus.

La persona usuària també pot acreditar aquesta competència lingüística mitjançant la certificació de coneixements lingüístics:

A) Pel que fa a la llengua catalana, mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès per la Direcció General de Política Lingüística o altres organismes públics competents, o bé un certificat emès pel CNL o per entitats conveniades amb aquest ens.

B) Pel que fa a la llengua castellana, mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès pel Departament d’Ensenyament, per un altre organisme públic competent o bé per entitats conveniades amb aquests organismes.

Si la persona interessada no compleix algun d’aquests requisits, l’ajuntament competent emetrà proposta desfavorable motivant-la en la inadequació de la sol·licitud.

 

Quina documentació es requereix?

  • Sol·licitud d'informe d'integració social per duplicat (MOD INF03 GENCAT). El Programa Municipal d’Immigració et facilitarà aquest tràmit.
  • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (original i fotocòpia):
  • Pàgina del passaport on hi apareix la fotografia de la persona sol·licitant, el número del passaport i la data de caducitat
  • NIE en vigor
  • Documentació acreditativa dels programes d’inserció sòcio-laborals i culturals (original i fotocòpia):
  • Programes/cursos d’inserció socio-laborals i culturals en que s’ha participat
  • Documentació acreditativa dels coneixements lingüístics (original i fotocòpia):
  • Coneixements suficients de la llengua catalana i castellana (en el cas de no comunicar-se en les dues llengües oficials de Catalunya, haurà d’acreditar la formació lingüística amb els cursos realitzats o amb les certificacions oficials que acreditin, com a mínim, el nivell A2)

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics