Llicència municipal d’establiments oberts al públic recreatius

Normativa
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles i activitats recreatives.
 

Descripció
Tramitació de les llicències d’establiments oberts al públic en els següents casos:

 • Les que no siguin comunicacions (espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament de més de 150 persones i de restauració que disposi de terrassa interior o més de 150 persones).
 • Llicències d’establiments no permanents desmuntables (fires, circs). La llicència per l'ocupació del terreny es tramita des de la Secció d’Espai Públic de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Qui ho pot demanar?
El/la titular de l'activitat o el seu/la seva representant legal.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. S’haurà d’emplenar i signar la sol·licitud segons model d’aquesta corporació i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

 • Declaració/liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient.
 • Fotocòpia DNI del titular. CIF i escriptura constitució societat (en cas de societats).
 • En cas d’actuar amb representant, acreditació de la representació amb què s’actua i fotocòpia del DNI del representant.
 • Contracte de lloguer o escriptura de compra venda del local.
 • Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts per el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010), segons el formulari facilitat per l’Ajuntament.
 • Còpia de la sol·licitud de la corresponent llicència d’obres o declaració del titular de l'activitat conforme no ha estat necessari realitzar obres en el local on es pretén desenvolupar l'activitat.
 • Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis i la seva digitalització (format PDF).
 • Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Reglament d’espectacles i activitats recreatives, si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior.
 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 • Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Observacions
La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix han de ser redactats, almenys, en català, segons el que disposa l'article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Es recomana que, en els locals comercials de menys de 100 m 2, l'itinerari i la cambra higiènica segueixin les instruccions establertes en el Decret 135/1995, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics