Registre Municipal de Parelles Estables

Descripció
Sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal de Parelles Estables de Cerdanyola del Vallès.
També és possible sol·licitar la modificació de les dades o la cancel·lació de la inscripció.

Qui ho pot demanar?
Poden registrar-se les parelles (siguin de gèneres diferents o del mateix) que compleixin el següents requisits:

a) Ser majors d'edat o menors emancipats.

b) Estar empadronats al mateix habitatge de Cerdanyola del Vallès en el moment de la sol·licitud.

c) No concórrer en alguna de les situacions que impossibiliten el Registre: parentiu de 1r o 2n grau, estar incapacitats, formar part d'alguna altra parella (i si estan casats, no estar legalment separats)

d) Complir algun d'aquests supòsits:

- Haver conviscut ininterrompudament un mínim de 2 anys a qualsevol municipi d'Espanya.
- Tenir un fill en comú (no cal la convivència mínima de 2 anys).
- Haver formalitzat la convivència com a parella estable en escriptura pública (tampoc cal la convivència mínima de 2 anys).

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com es pot demanar?
Presencialment. Aquest tràmit no es pot fer telemàticament.
Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC). També s’ha d’omplir i signar l'Acta de Compareixença davant un auxiliar de l'OAC, que també la signarà.

Per una major comoditat, la parella interessada pot descarregar-se els models (el de sol·licitud i l’Acta de Compareixença) i portar-los ja omplerts a l’OAC. És indispensable, però, no portar signada l’Acta de Compareixença, ja que aquest tràmit s’ha de fer davant del personal de l’OAC que tramita la sol·licitud.

 

Documentació
Per procedir al registre, a la sol·licitud i Acta de Compareixença s’ha d’afegir la següent documentació:

a)     Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport dels dos, que el personal compulsarà desprès de veure que coincideixen amb els originals.

b)     Acreditació de la convivència mínima de 2 anys. Si aquesta va tenir lloc, total o parcialment, fora de Cerdanyola, mitjançat un certificat del Padró. Si la convivència mínima de 2 anys va ser exclusivament a Cerdanyola, no cal, ja que l’Ajuntament ja disposa d’a questa informació a partir del padró Municipal d’Habitants.

c)      En el cas de fer la sol·licitud per tenir descendència comuna, el llibre de família o certificació del Registre Civil sobre el seu naixement.

d)     En el cas de fer la sol·licitud per tenir escriptura publica de formalització de la parella estable, original i còpia de la mateixa, que compulsarà el personal de l'OAC i adjuntarà a la resta de la documentació.

Per procedir a la cancel·lació, caldrà aportar la documentació necessària depenent de la causa. S'ha de consultar el que estableix el Reglament per a aquest cas (articles 20, 21 i 22).

 

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics