Tall de carrer i Mudances

tabs

Informació

Descripció
Es pot sol·licitar el tall total o parcial de la circulació d'un carrer durant unes hores a causa de l'ocupació del mateix per un vehicle en la realització de tasques de càrrega i descàrrega, mudances i activitats comercials o industrials.

Es pot sol·licitar autorització per la reserva d'aparcament puntual per mudances o similar sense tall de circulació.

 

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona interessada o representant legal degudament autoritzat.

 

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

 

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

 

Documentació
Plànol de l'emplaçament on es detallin les característiques de l'ocupació.
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i de l'assegurança de responsabilitat civil quan l'ocupació es faci per part de vehicles amb plataformes elevadores, camions grua o grues.

 

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

 

Observacions
Cal que la sol·licitud es faci amb temps suficient (mínim 72 hores). En cas de fer-se amb menys antelació el departament encarregat valorarà si és possible concedir el permís.
S'entén per tall PARCIAL de circulació aquells casos en els quals l'ocupació de la via permet la circulació de vehicles encara que només sigui en un sentit.
S'entén per tall TOTAL de circulació aquells casos en els quals l'ocupació de la via no permet la circulació de vehicles en cap sentit.
Un cop atorgat el permís, el/la titular està obligat/ada a senyalitzar el tall de carrer prèviament amb els elements necessaris i a retirar la senyalització un cop acabada l'ocupació.
 

Tramitació on-line

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud
Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament (sense necessitat d’imprimir cap document).
Aquests pdf s’han de guardar al disc dur del seu pc, emplenar-los i guardar-los, i al pas 4 adjuntar-los a la instància electrònica. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text del tràmit i descarregueu tots els documents necessaris per fer el tràmit.

 

Pas 2: Autoliquidació

Demanar la còpia del document d'Autoliquidació de la taxa

 

Per cada vehicle amb tasques autoritzades que ocupi la via pública per temps superior a ½ hora tallant la circulació de manera parcial:
Primera hora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,19€
Següents hores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,61€

 

Per cada vehicle amb tasques autoritzades que ocupi la via pública per temps superior ½ hora tallant la circulació de manera total:
Primera hora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,49€
Següents hores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,24€

 

Ocupació per reserva d ’aparcament puntual per mudances o similars, sense tall de circulació.......................1,79 €/ ml(o fracció)/hora (o fracció)

Pas 3: Pagament de la taxa
Anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autoliquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard. 

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.

 

Pas 4: Enviar les dades al registre telemàtic
Un cop fets els passos anteriors, cal fer un registre telemàtic de la sol·licitud. S’hauran d’adjuntar els models de sol·licitud emplenats, el document d’autoliquidació, el resguard de pagament (tant si s'ha fet on-line mitjançant banca electrònica -amb la referència de pagament obtinguda-, com si s'ha fet presencialment a l'entitat bancària -amb l'escaneig del comprovant de transferència-), i signar digitalment la sol·licitud.

És indispensable haver fet els 3 passos anteriors i adjuntar aquest model degudament complimentat a a la tramitació electrònica.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics